Enerji Kimlik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

ekb2

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE
SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

SORU:

TOKİ’den almış olduğunuz Merkezi sistemli inşaatı yapılmakta olan konutunuzda Isı Payölçer kullanımının zorunlu olup olmadığını, yada hangi konutlarda bu yönetmeliğin geçerli olduğu, yönetmeliğin geçerli olabilmesi için konut sayısı, adedi, alanı, vs. gibi konularda bu yönetmeliğin uygulaması için bir kriter var mıdır? diye sorulmaktadır.

CEVAP: 
Yönetmeliğin Amaç ve kapsam başlıklı birinci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.” ifadesi yer almakta olup buradan anlaşılabileceği gibi yeni yapılacak olan binalarda merkezi sistemin kuruluyor ise bu yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir. Yani merkezi sisteme sahip yeni yapılacak binalarda bağımsız bölüm sayısının birden fazla olması yeterlidir.
TOKİ’den almış olduğunuz bina mevzuatlar gereğince henüz yapı kullanım izin belgesi almamış ise; yönetmeliğin Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi başlıklı GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDE de belirtildiği gibi “Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım  izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş  yıl içinde yerine getirilir.” hükmü gereğince, almış olduğunuz konut 2/5/2007 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ve projeleri de bu tarihten önce ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılacağı şekilde tasarlanmamış ise 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Fakat inşaat ruhsatı 2/5/2007 tarihinden sonra alınmış ve projeleri bu tarihten sonra hazırlanmış ise bu sisteme göre yapılmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince gerekmektedir.

SORU: 
Tüm toplu ısınma olan konutlarda bu yönetmelik zorunlu mudur?

CEVAP:
Eğer merkezi sistemli bina inşaat ruhsatı ve proje onayları 2/5/2007 tarihinden sonra ise yani bu tarih itibarıyla yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda 627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı zorunludur. Dolayısı ile bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da gider paylaşımı için bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Mevcut merkezi sistemli binalarda ise yine 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Dolayısıyla da gider paylaşımı konusunda da bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Yani konuyu mevcut ve yeni yapılacak merkezi sistemli binalar olarak değerlendirmek gerekir. Buna göre, yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda zorunluluk 2/5/2007 tarihi itibarıyla varolmakta olup, mevcut merkezi sistemli binalarda ise 2/5/2012 tarihi itibarıyla bu sisteme geçmiş olunması gerekmektedir.

SORU:
Belli Bir sayıda konut malikinin onayı gerekli midir?

CEVAP:
Yönetmeliğin, Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi başlıklı ON DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GÖRE “Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri  üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.” yönetim planında bu yönde bir karar yoksa bile yönetim planının yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yönetim planında yapılacak bir değişiklik için verilen sürede 3 ay olup buna göre yönetimin gereğini yapması gerekmektedir. Mevcut merkezi sisteme sahip binalarda bu sisteme geçilmesi için gerekli plan değişikliği yapılamaması halinde yasal anlamda yönetim bu noktada sorumlu olacaktır.

SORU:
18 daireli apartmanınızda bulunan merkezi sistemle ve her daire girişinde bulunan ısı sayaçları ile ilgili olarak;

  1. Her dairenin ısındığı oranda ısınma giderine ortak olduğu, hiç kullanmayanın hiç ödemediği ifade edilmekte olup, 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’in hükümlerine göre her dairenin ısınma kullanıp kullanmamasına bakmaksızın belli oranlarda gidere ortak olması ifadesinin doğru olup olmadığı sorulmaktadır.
  2. Isıtma sistemini kullanmadığınız halde yönetimin dediği üzere aylık 30 YTL ödemek zorunluluğunuzun doğru olup olmadığı,
  3. Yönetime nasıl cevap vermeniz gerektiği konusundaki sorularınız ile ilgili olarak;

CEVAP: 
1- 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’in Uygulamalar başlıklı Madde 5’in 5 ve 6 ncı paragraflarında; “(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.” ifadeleri yer almakta olup, yönetmelik, bir binada özellikle ara dairelerde yaşayan komşuların yaktığımız kadar ödeyeceğiz diye komple sistemlerini kapatarak komşularından enerji çalmalarını engellemek üzere sistemin komple kapatılmasına izin vermemektedir. Ancak, yine yönetmelik kullanılmayan dairelerde de aşırı gider israfını engellememek için daire iç mekan sıcaklıklarının ısıtılmayan iç mekan sıcaklığı olarak kabul edilen 15°C olacak şekilde termostatik vanalar ya da ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları ile (ki bu ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının merkezi ısıtma sistemli binalarda kullanımı 02 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanununda zorunlu hale getirilmiştir.) sağlanmasını istemektedir. Dolayısı ile hiç kullanmayan hiç ısıtma giderine katılmayacak olması doğru değil zaten hem komşulardan enerji çalınmasının önüne geçilmesi hem de yine yönetmelik hükümleri doğrultusunda ortak mahal ve ısının kullanım mahallerine gelene kadar ki kayıplarının ve işletme masraflarının da (ki yönetmeliğe göre giderin %30’unu kapsamaktadır ve kullanım alanı oranında tüm kullanıcılara paylaştırılmak zorundadır.) kullanıcılara paylaştırılması gerekmektedir.
Konu ile ilgili tüm açıklamalar ve uygulama esasları 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’te bulunmakta olup, resmi gazetenin internet sayfasından yönetmeliğe ulaşılabilmektedir.
2- Isıtma sistemini kullanmadığınız halde aylık 30 YTL’lik sabit gider istenilmesi durumu ile ilgili olarak da, 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’in ısıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması başlıklı 8 nci maddesi 1 nci paragrafında; “(1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.” ifadesi yer almakta olup, buna göre her ay sabit gider tutarı toplam tüketimler üzerinden gider paylaşımları hesaplanması gerekmekte olup, bu hesaplama sonucu çıkan gider paylaşımı kullanıcılara bildirilmesi gerekmektedir. Size ait gider paylaşımının hesaplamasını ve buna göre payınıza düşen gider tutarını görmek isteyebilirsiniz yönetimden bu şekilde doğru olup olmadığını görebilirsiniz.
3- Yönetime vermeyi düşündüğünüz cevap için yukarı nasıl ulaşabileceğinizi ifade ettiğimiz 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’e ulaşarak incelemeniz ve sizinle ilgili konular için yönetmeliğin açıklamalarını okumanız gerekir ki uygulamada yönetmelik açısından bir aykırılık var mı yok mu daha net olarak görebilir ona göre itirazınızı yapabilirsiniz.

SORU:
Apartmanınızın Merkezi Isıtma sistemine sahip olduğu ve gider paylaşımı için ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı ile ilgili olarak;
1- Hangi Firmaların Yetki belgesi aldığı,
2- Nasıl bir sistemin tercih edilmesinin uygun olacağı konularında Bakanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

CEVAP:
İlk olarak 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’e göre Bakanlığımıza yetki belgesi için başvuruda bulunan firma sayısı beş olup 31 Mart 2010 günü gerçekleştirilen yetkilendirme töreni ile TECHEM Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd şirketine, ISTA Enerji Hizmetleri Tic. Ltd. şirketine, TERMOSAR Isı Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. şirketine, HONEYHOME Otomasyon Bilişim ve İnş. Tic. Ltd. şirketine ve TERMMARKET Isıtma Soğutma Pompa ve Teknik Malzeme San. Tic. Ltd. şirketine merkezi sistemlerde gider paylaşımı yetki belgeleri verildi.
İkinci olarak binanızın ve sisteminizin nasıl olduğunu bilemediğimiz için ve inceleme fırsatımız olmadığı için kullanılacak sistemle ilgili bilgi veremeyeceğiz. Ancak yönetmelik tüm sistemlere cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.
Eğer binanızın ısıtma sistemi kolonlu şekilde ise (yani her odada ayrı kolonlar geçiyorsa) o zaman ısı pay ölçerlerin kullanımı uygun olacaktır. Bunlarında ya petek üzerine ya da petek girişine monte edilen tipleri mevcuttur ki bu aşamada seçim kullanıcıya bırakılmıştır.
Eğer binanızın ısıtma sistemi daire önlerine kolonlarla daire içlerine ise tek bir ana hat ile yerden yada süpürgelik üzerinden dağıtımla yapılıyor ise bu durumda da daire girişine ısı ölçer(kalorimetre) takılabilir, alttan dağıtım yada yerden ısıtma ise kolektör üzerindeki hatlara pay ölçer takılarak yada ön ödemeli sistem denilen daire girişlerine takılan ön ödemeli ısı ölçerler ile sağlanabilmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi binanızın sistemi incelenmeden nasıl bir çözüm sunulacağı konusunda bilgi verilmesi mümkün değildir. İfade edilmeye çalışılan sistem çözümleri de sadece tarafınıza bilgi amaçlıdır.
Son olarak konu ile ilgili tarafınıza danışmanız için firma bilgileri vermemiz isteniyor. Bir kamu kurumu olarak firma bilgileri vererek yönlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Bu sebeple firma ismi veremiyoruz. İnternet üzerinden araştırma yapıldığında zaman çeşitli firmalara ulaşılabilmektedir. Sadece yukarıda da belirttiğimiz gibi yetki belgesi için başvuruda bulunan firmanın bilgilerini verebilmekteyiz.

SORU:
Boş olan dairede ki ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilgili  olan  ‘’Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’de bu sorun nasıl değerlendirilmiştir?

Cevap:
14 Nisan 2008 tarih ve 26847(Mükerrer)sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’’de Uygulamalar başlıklı Madde (5) 6nci paragrafında; ‘’(6)Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır’’. Bu madde gereğince boş olan dairenizi en az 15 C de ısıtmanız gerekmektedir. Bu sistemde hesaplama yöntemi iki şekildedir. Bu da Yönetmeliğin Isıtma ve Sıhhi sıcak su ve gider paylaşımı hesaplaması başlıklı Madde (8) 1nci paragrafında Isı ölçerlerin ya da ısı sayaçlarının kullanılması durumunda nasıl bir hesaplama yapılacağı belirtilmiştir.

SORU:
Bakanlığımız tarafından yayınlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Ait Yönetmelik” ilgili yetkilendirilmiş şirketlerin başvurusu sırasında izlenecek yolu nasıldır ?

Cevap:
14 Nisan 2008 tarih ve 26847(Mükerrer)sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’’de Yetkilendirilmiş Kuruluşların Özellikleri başlıklı Madde (10) 1nci paragrafında; “Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin yetkilendirilmesinde müracaatta bulunan şirketten  merkezinin bulunduğu ili belirten dilekçeye ekli olarak aşağıdaki belgeler istenir”.
a-Şirketin, Ticaret veya sanayi Odası sicil kaydı.
b-Şirketin, Yönetmelik hakkında  faaliyetlerinin bulunduğunu gösterir Türk Ticaret Sicili Gazetesi.
c-Şirketin, ölçülen verileri en az 5 yıl süre ile dijital ortamda saklayacak imkana sahip olduğuna dair beyan belgesi
d-Şirketin bünyesinde en az bir makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden  mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diplomalarının onaylı suretleri, nüfus kayıt örnekleri ve ikametgâh ilmühaberleri ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.
Yukarıda ki belgeleri tamamladıktan sonra hangi ilde yapacaksanız onu belirten bir dilekçeyle müracaatınızı Bakanlığımıza yapabilirsiniz.

SORU: 
Bakanlığımız tarafından yayınlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Ait Yönetmelik” gereği mevcut binalarda bulunan merkezi  ısıtma sistemlerinden  bu sistemlere geçiş süreci ile ilgili usul ve esaslar nasıldır?

CEVAP:
Yönetmeliğin Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi başlıklı on dördüncü maddesinin göre yönetim planında bu yönde bir karar yoksa ve buna göre yönetim planının yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yönetim planında yapılacak bir değişiklik için verilen süre 3 ay olup ve sistem için gerekli iş işlemlerin yapılması yönünde olmasıdır.
Yine Yönetmeliğin Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi başlıklı geçici birinci maddesine göre ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde sistem için gerekli tüm işlemler yerine getirilir. Bu Yönetmeliğin zorunluluğu  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğidir. Bundan dolayı  Kanuna muhalefetten  Türk Ceza Kanunu gereği yaptırımı bulunmaktadır

Kaynak: http://www.bep.gov.tr/sss1.php

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir